Αρχική σελίδα » Σύμμαχοι Υγείας » Σκοποί
Βασικοί σκοποί του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» είναι:
  • Η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ιατροκοινωνική φροντίδα ατόμων, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν εξ ολοκλήρου την συμμετοχή τους σε αυτές. 
  • Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως δημοτικά πολυιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και άλλων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τους κατά τόπους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας, υπηρεσιών και αγαθών, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε άμεση συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας, χωρίς το πρόγραμμα να τους ανταγωνίζεται ή να τους υποκαθιστά. 
  • Επιδίωξη συνεργασίας και παροχή υποστήριξης προς κάθε ανάλογη πρωτοβουλία, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων, μέσω της εξασφάλισης της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής και κοινωνικής υποστήριξης.
  • Διάχυση του προγράμματος εθελοντικής προσφοράς «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» με σκοπό την ένταξη ολοένα και περισσότερων φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων.